Odvetnik za dedovanje

Odvetnik za dedovanje vam pomaga pri sestavi oporoke

Pri sestavi oporoke vam lahko pomaga odvetnik za dedno pravo ali dedovanje. Priporočamo vam, da za postopek najamete kakovostnega odvetnika za dedno pravo, saj je oporoko možno izpodbijati. Oporoka mora biti sestavljena v predpisanih oblikah, ki jih določa zakon, od katerih se ne sme odstopati. Odvetnik za dedno pravo vam lahko pomaga pri sestavi različnih vrst oporok, kot so lastnoročna oporoka, pisna oporoka pred pričami in sodna oporoka.

V primeru, ko je predmet dedovanja zaščitena kmetija, se lahko kmetija zapusti le eni osebi, ki postane dedič. Vendar pa obstajajo izjeme, ko lahko odvetnik za dedno pravo uredi, da se zaščitena kmetija zapusti več dedičem. V takih primerih je pomembno posvetovanje z odvetnikom za dedovanje, ki bo ustrezno preučil vašo situacijo in vam svetoval glede možnosti ureditve dedovanja zaščitene kmetije.

Odvetnik vam bo tudi pomagal razumeti vse pravne vidike dedovanja, vključno z morebitnimi pastmi in zankami, ki se lahko pojavijo. S svojim strokovnim znanjem dednega prava vam bo pomagal raziskati vaše želje in cilje ter vam svetoval glede najbolj smiselnega načina dedovanja z oporoko, ki bo v skladu z vašimi interesi.

Kako poteka zapuščinski postopek?

Zastopanje v postopku dedovanja se izvaja na zapuščinskem sodišču, ki je del okrajnega sodišča. Sodišče ima vlogo odločanja v zapuščinskih zadevah in ne zagotavlja pravnih nasvetov ali poučevanja strank o postopku ali pravnih korakih. Pri slednjem vam lahko pomaga odvetnik za dedovanje, ki vam bo nudil pravne nasvete in zastopal vaše interese v postopku. Odvetnik za dedovanje bo pomagal pri pripravi vloge že pred samim zastopanjem pred zapuščinskim sodiščem ter vam svetoval in vas usmerjal glede pravilnega pravnega postopanja za uspešno izvedbo dedovanja. Čeprav se lahko za zastopanje v postopku dedovanja najame tudi druga oseba, ki ni odvetnik, vam močno priporočamo, da se raje zanesete na strokovnost in znanje odvetnika za dedno pravo.

Pomoč pri oporoki je pomembna.

V zapuščinskih postopkih, ki so pravdne narave, je odvetnik nujno potreben. Tudi v tem primeru vam svetujemo, da se obrnete na odvetnika za dedovanje oziroma dedno pravo. Odvetniku morate zaupati podrobnosti o svoji dedni zadevi, da se bo lahko dobro pripravil na vašo obrambo oziroma zahtevo interesov, ki jih želite uveljavljati kot dedič.

Sodišče na koncu postopka izda sklep o dedovanju. V primeru, da se s sklepom ne strinjate, imate možnost vložiti pritožbo. Pri pripravi kakovostne pritožbe vam lahko prav tako pomaga odvetnik za dedovanje. Pomembno je vedeti, da je časovni rok za vložitev pritožbe omejen na 15 dni, teči pa začne od dneva vročitve sklepa strankam. Po preteku tega roka sklep postane pravnomočen. V primeru, da v sklepu opazite pisno napako, lahko predlagate popravek sklepa. Odvetnik za dedovanje oziroma dedno pravo vam bo pomagal urediti ustrezne postopke glede popravka sklepa.

Na zapuščinsko obravnavo oziroma narok, ki ga določi sodišče, morate priti pravočasno. V primeru, da imate opravičljiv razlog, ki vam preprečuje udeležbo na obravnavi, je pomembno, da ta razlog pravočasno sporočite sodišču. Dobro je vedeti, da so te zapuščinske obravnave javne in je lahko prisoten kdor koli. Stranke se imajo v postopku dedovanja možnost dogovoriti o delitvi premoženja, kar se imenuje dedni dogovor. Sporazum je treba spoštovati in izvršiti v skladu z dogovorjenimi pogoji.

Lastninsko pravico vseh dedičev na nepremičninah sodišče vpiše v zemljiško knjigo. Sodnik vodi zapuščinsko obravnavo in skrbi za ugotavljanje dedičev, določanje predmeta dediščine ter pravično delitev dediščine med dediče.

Odvetnik za dedovanje je lahko v veliko pomoč

V zapuščinskem postopku lahko sodišče strankam ponudi možnost mediacije. Na mediacijo lahko stranke pridejo skupaj z odvetniki. Mediacija se običajno uporablja pri sklepanju dednega dogovora ali v primerih spornih vprašanj, ki lahko vodijo do prekinitve zapuščinske obravnave. Odvetniki za dedno pravo pogosto spodbujajo uporabo mediacije, saj je to hitra in učinkovita metoda za reševanje dednih sporov. V večini primerov se zapuščinski postopek zaključi že na prvi obravnavi.

Če se po pravnomočnem sklepu o dedovanju odkrije premoženje, ki ni bilo zabeleženo ob izdaji sklepa, lahko dediči vložijo predlog za izdajo dodatnega sklepa. Odvetnik za dedno pravo je lahko pri tem precej v pomoč, saj je treba opredeliti na novo najdeno premoženje ter predložiti ustrezna dokazila. Prav tako je treba ovrednotiti vrednost takšnega premoženja. Ta postopek se izvaja pisno, brez potrebe po novi zapuščinski razpravi.

Dober odvetnik vas bo vodil skozi celoten zapuščinski postopek.

Odvetnik za dedno pravo je lahko v pomoč tudi v primeru, ko se po pravnomočnem sklepu o dedovanju najde oporoka. V tem primeru sodišče obvesti vse prizadete osebe, ki lahko uveljavljajo svoje pravice v pravdnem postopku. Odvetnik za dedno pravo lahko pomaga tudi, ko se po pravnomočnem sklepu o dedovanju pojavi nov dedič, ki zahteva svoj delež. V tem primeru ga sodišče napoti na pravdo. Če ste najeli odvetnika za dedno pravo, bo slednji prejemal vsa obvestila in dokumentacijo s strani zapuščinskega sodišča.

V nekaterih primerih stranka izrazi željo po sprejemu dednega deleža, pri čemer je pomembno pravilno pripraviti dedno izjavo, s katero se zahteva nujni delež. Priporočamo, da se tudi ta postopek uredi s pomočjo odvetnika za dedno pravo, ki bo zagotovil ustrezno pripravo dedne izjave ter vam svetoval glede pravic in postopka.

Zapuščinske obravnave so zapletene

V Sloveniji se pogosto pojavlja veliko sporov glede dediščine, ki seveda nastanejo šele po zapustnikovi smrti. Zapuščinska obravnava je kompleksna pravna zadeva, zato je izjemno pomembno, da za tovrstne postopke najamete odvetnika za dedno pravo, ki ima ustrezno strokovno znanje in izkušnje. S pomočjo specializiranega odvetnika boste lahko učinkovito obravnavali zapuščinske zadeve in zaščitili svoje pravice.

Avtor prispevka: